فایل word بیوشیمی (بخش اول) رشته دامپروری گرایش تغذیه دام

این فایل

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

توجه : این فایل به صورت فایل PDF (پی دی اف) ارائه میگردد

این فایل دارای 265 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در PDF می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل پی دی اف این فایل کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل مي باشد و در فايل اصلي این فایل،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن این فایل :

توضیحات محصول

:کتاب های خلاصه منابع رشته دامپروری گرایش تغذیه دام

مقدمه
مولکولهای زیستی
مولکولهای زیستی از ترکیبات هیدروکربنی هستند که از اتصال اتمهای کربن به یکدیگر حاصل می شـوند بقیـه ظرفیـت
های را هیدروژن و یا سایر گروههای فعال پر میکنند. این گروههای فعال در واکنشها و ساختمانهای درون سلولی اهمیت
ویژه ای دارند از جمله گروههای فعال عبارتند از :

ایزومرهای فضایی :
شامل
-1 ایزومر نوری : در چرخش نور پلاریزه متفاوت هستند
-2 ایزومر هندسی : از نظر بنای فضایی باهم متفاوت هستند
دو ترکیب که فرمول بسته یکسان و فرمول گسترده متفاوت داشته باشد را ایزومر میگویند.
کربن متقارن و نامتقارن :
اگر 4 اتم متصل به کربن متفاوت باشند آن کربن نامتقارن است .

اگر حتی 2 اتم متصل به کربن یکسان باشند آن کربن متقارن است .

یک اتم کربن نامتقارن، دارای دو شکل ایزومر به نام انانتیومر است که تصویر آینه ای یکد یگرند ایـن دو ترکیـب خـواص
فیزیکی و شیمیایی یکسانی دارند فقط در چرخش نور پلاریزه تفاوت دارند که یکی از آنها نور پلاریزه را بطـرف راسـت و
دیگری بطرف چپ میگرداند. هرگاه دو کربن نامتقارن در ترکیبی وجود داشته باشد این ترکیب دارای دو شکل ایزومر بـه
نام دیاسترومر است که تصویر آئینه ای یکدیگر نیستند.

تعداد ایزومرهای فضایی از رابطه 2n بدست می آید n= تعداد کربن نامتقارن.
H C X

ایزومر هندسی :
در پیوندهای C=C چرخش حول محور دو کربن ممنـوع اسـت ولـی دو اتـم کـربن بـا پیونـد دوگانـه ایزومرهـای Cis
وTrans رامیسازند که این ایزومرهای سیس و ترانس ،ترکیبات کاملا متفاوتی میتوانند تشکیل دهند.

پیوندهای شیمیایی :
هر عنصر یا اتمی که در ساختمان مولکول هست دارای یک فاصله پیوندی و مقدار از انرژی پیونـدی در ارتبـاط بـا سـایر
عناصر است.
الف) پیوند کووالان : از اشتراك گذاشتن الکترونهای دو اتم ایجاد میشود که انرژی تقریباً . زیادی دارد
ب) پیوندهای غیر کوالان : انرژی ان پایین تراست و شکستن ان نیز راحت تر است و نقش پیوند کـوالان خیلـی بیشـتر
است (در ساختمان مولکولها)
انرژی پیوند یگانه < انرژی پیوند دوگانه
انرژی پیوند
kcal
mol
نوع پیوند کوالان
C-N 65

)1 نیروی واندروالس : جاذبه الکترونهای یک اتم با اتم دیگر. این جاذبه گاهی به شکل دافعه در می آید . (براساس نوع
اتم).
شعاعی که دو اتم را در حالت تعادل نگه می دارد و دافعه و جاذبه نداریم را شعاع واندروالس می نامند.
)2 پیوند هیدروژنی :

بنابر نوع اتم هیدروژن و فاصله اتمهای یوند هیدروژنی می تواند کوتاه و بلند باشد و دارای انرژیهای متفـاوت. ایـن پیونـد
میان اتم هیدروژن با بار مثبت در یک مولکول با اتمهای دارای بار منفی در مولکول دیگر ایجاد میشود و دارای انواع زیـر
است :
kcal اگر ازت و هیدروژن در مقابل اکسیژن مولکولی با پیوند دوگانه قرار گیرد
mol 2 3 –
انرژی دارد.
)3 پیوند یونی :
kcal
mol
نوع پیوند هیدروژن انرژی ی
N-H…O= 2-3
N-H…N 2-4
N-H…O= 2-3
O-H…O 6
-O-H…O 6
-O-H…N 7
میان دو گروه بار دار ایجاد میشود و بنام نیـروی الکتروسـتاتیک گفتـه میشـود . اسـیدها و بازهـای لـوری – برونشـتداز
گروههای فعال مولکولهای زیستی حاصل میشوند و در PH های مختلف یونیزه می گردند. گروههای مثبـت و منفـی در
جاذبه الکتروستاتیک قرار می گیرند در نتیجه دو بار همنام یکدیگر را دفع و دوبار غیر همنان یکدیگر را جذب میکنند.

نوع فایل:Pdf

سایز:4.35mb

تعداد صفحه:265

برای مشاهده توضیحات کامل تر اینجا کلیک کنید
سلام.به وبسایت ما خوش آمدید.
دوست گرامی سلام.برای مشاهده توضیحات کامل محصول دانلودی این فایل روی دکمه ادامه مطلب کلیک فرمایید

این فایل

دانلود این فایل